HOME » Klantenservice » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Leukste-shop.

 

Van de heer B.Vroegop handelende onder de naam Leukste-shop nader te noemen Leukste-shop florijnstraat 5 te Alkmaar, voor zover het betreft haar commerciële activiteiten in het kader van de onderneming h.o. Leukste-Shop

Deze algemene voorwaarden en eventueel daarvan onverbrekelijk deel uit makende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zoals o.a. behelzende aanbiedingen, bestellingen, prijzen, betalingen.

 

Overeenkomst

 

Bij het aangaan van elke overeenkomst tussen Leukste-shop en de te dezer zake betrokken wederpartij wordt deze wederpartij tevens geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met de onderstaande algemene voorwaarden en - indien van toepassing - de relevante aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden zijn op de website van Leukste-shop te raadplegen en worden - op eerste verzoek van de wederpartij - aan haar ter hand gesteld. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.Na een gedane bestelling ontvangt de klant per e-mail een bevestiging met daarin tevens een overzicht van de bestelde artikelen, het daarmee gemoeide te betalen bedrag alsmede te vergoeden verzendkosten voor rekening van de klant.

Indien u in het bezit bent van een kortingscoupon is deze niet te gebruiken in combinatie met andere acties en / of kortingen welke op dat moment door Leukste-shop worden aangeboden.

 

Verzending

 

De bestelling wordt door Leukste-shop zo spoedig mogelijk toegezonden, in ieder geval binnen 30 dagen, zodra het totale order bedrag op bedoelde rekening van Leukste-shop is bijgeschreven en Leukste-shop hier kennis van heeft kunnen nemen. Van deze verzending zal de klant zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld per e-mail.

Leukste-shop streeft ernaar de bestelling zo spoedig mogelijk te leveren. Mocht hierin toch onverhoopt vertraging optreden, of een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, zal de klant hieromtrent zo snel mogelijk worden geïnformeerd.

 

Aansprakelijkheid

 

 Alle bestellingen zullen door Leukste-shop met de grootste zorg worden samengesteld en zullen Leukste-shop dan ook in ordentelijke staat ter levering verlaten. 

Het risico voor vermissing of beschadiging van het product tijdens verzending berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.

 

  

Annuleren en / of wijzigen van een bestelling

 

Indien u het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard en via ideal heeft betaald, bevestigt Leukste-shop uw bestelling direct met een betalingsmail. Dit is de bevestiging dat met u een overeenkomst is aangegaan.voor levering van de voor u bestelde producten. Annuleren of wijzigingen aanbrengen is niet meer mogelijk.

 

Annuleren Buitenlandse Klanten Betalende Via Een Overschrijving

 

 Een bestelling kan zonder kosten binnen 24 uur, aanvangende op het tijdstip van de ontvangst van de bestelling door Leukste-shop, worden geannuleerd, mits de producten niet reeds zijn betaald en / of aan de klant verzonden. Ter tijdige annulering dient door de klant een e-mail aan Leukste-shop te worden gezonden. Deze annulering zal door Leukste-shop  ook per e-mail worden bevestigd. Indien niet binnen 24 uur, aanvangende op het tijdstip van ontvangst van die bestelling door Leukste-shop, die bestelling is geannuleerd en men geen bevestiging van deze annulering van Leukste-shop kan overleggen, is en blijft de klant volledig betalingsplichtig met betrekking tot die relevante bestelling. Leukste-shop is gerechtigd reserveringskosten bij de klant in rekening te brengen indien niet op de overeengekomen / voorgeschreven wijze is geannuleerd en / of de verplichte betaling niet binnen de overeengekomen termijn is voldaan.

 

Persoonlijke gegevens / privacy

 

De door Leukste-shop te vergaren / vergaarde persoonlijke gegevens in het kader van de uitoefening van het bedrijf Leukste-shop zullen slechts worden gebruikt om bestellingen en / of reserveringen ordentelijk af te kunnen handelen. De in het bestand van  Leukste-shop opgeslagen persoonlijke gegevens van de klanten zullen in geen geval aan derden worden verstrekt. De overige in deze vigerende wettelijke bepalingen zullen door Leukste-shop strikt worden nageleefd.

 

Wijzigingsrecht

 

B.Vroegop, handelende onder de naam Leukste-shop , behoudt zich het recht voor de algemene en daarbij eventueel van toepassing zijnde aanvullende algemene voorwaarden en de inhoud van haar website, prijzen en leveringsvoorwaarden, tussentijds te wijzigen, met dien verstande, dat die prijzen en voorwaarden blijven gelden, zoals die op het moment van reservering / bestelling golden en in dat geval slechts tot het moment van finale afhandeling van alle met die betreffende reservering / bestelling samenhangende rechtshandelingen.

 

Niets uit de website van Leukste-shop mag worden gekopieerd, opgeslagen en / of verspreid, zonder schriftelijke toestemming hiertoe van Leukste-shop .

Alle op de website vermelde prijzen zijn vermeld in euro`s en zijn inclusief 9% danwel 21 % btw., doch exclusief verzendkosten.

 

Alle informatie op onze website is onder voorbehoud van type en drukfouten.

Op alle tussen B.Vroegop, handelende onder de naam Leukste-shop en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Kvk Nummer 70011206

Btw Nummer NL050062438B02